1.4.4 Nhân

Một dấu * là một toán tử nhân. Nếu nhìn vào đoạn code dưới đây, bạn sẽ thấy rằng biến k được thiết lập giá trị là 120 trong khi đó biến z được thiết lập giá trị là 0.625.