1.4.3 Toán tử

Một toán tử là một ký hiệu của ngôn ngữ lập trình, nó có thể hoạt động trên các giá trị. Ví dụ, một toán tử gán (assignment operatorlà dấu =. Chúng ta đã biết rằng nó có thể gán giá trị cho một biến.

Bây giờ hãy xem một số toán tử có sẵn trong ngôn ngữ C++ và tìm ra quy tắc điều khiển chúng. Hãy bắt đầu với những toán tử liên quan đến các phép tính số học quen thuộc. Thứ tự mà nó xuất hiện không phải là ngẫu nhiên. Chúng ta sẽ nói thêm về điều này sau.

+ – / * %