0.4 Công cụ online: ideone

Với các công cụ online, để bắt đầu lập trình bạn không cần phải cài đặt bất cứ thứ gì. Nếu bạn đang đọc bài giảng này thì chắc chắn là bạn có một trình duyệt web và một kết nối internet. Có nghĩa là bạn có thể sử dụng một trong số các trang web sau đây để bắt đầu học lập trình ngay lập tức.

Đầu tiên là ideone (http://ideone.com). Mặc dù không nhất thiết phải đăng ký nhưng chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký, vì khi đăng ký thì bạn sẽ được sử dụng thêm một số tính năng. Việc đăng ký là rất đơn giản, ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng facebook để đăng nhập vào ideone.

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ có thể chỉnh sửa cài đặt một số thứ, trong đó có một việc quan trọng là thay đổi ngôn ngữ lập trình mặc định thành “C++”. Để test môi trường của ideone, hãy copy paste đoạn code dưới đây vào trình soạn thảo:

Sau đó click nút “Run”. Nếu dòng chữ “It’s working” xuất hiện trong trường “stdout” thì có nghĩa là code của bạn đã được biên dịch và chạy OK.

Quá đơn giản ! nhưng chờ đã: bạn không được phép gửi quá 1000 submissions 1 tháng. Có lẽ cũng không ảnh hưởng gì lắm 🙂

Một số điểm quan trọng: Nếu chương trình của bạn đọc dữ liệu được nhập bởi người dùng thì bạn sẽ phải chuẩn bị dữ liệu đó trong trường “stdin” trước khi source code được chạy.

Để hiểu chi tiết hơn thì bạn có thể truy cập http://ideone.com/faq. Nó viết bằng tiếng Anh, nhưng để trở thành một lập trình viên giỏi thì bạn phải làm quen dần với việc này.