Hàm convert chuỗi ký tự từ UTF16 sang UTF8 sử dụng C++ native code

Hàm convertUTF16toUTF8 bên dưới sẽ thực hiện convert chuỗi ký tự mã hóa hóa bằng UTF16, được lưu trong một vùng nhớ (hay buffer) được trỏ bởi utf16Buf thành chuỗi ký tự mã hóa bằng UTF8, trả về dưới dạng str::string →

— Phạm Minh Tuấn (Shun) —