7.3.5 Toán tử xử lý bit

Toán tử xử lý bit – Bitwise operators

Toán tử ^ | & ~ << >>
Có thể được thực hiện như là một hàm toàn cục không ?
Có thể được thực hiện như là một hàm thành việc của lớp không ?
Kiểu dữ liệu trả về Tùy vào ngữ cảnh

Tất cả các toán tử trên, ngoại trừ các ~, đều là toán tử nhị phân.

Chúng tôi đã sửa lại ví dụ trước một chút →

Bây giờ lớp V có thể thực hiện phép dịch bit phải cho các phần tử của nó.

Chương trình tạo ra kết quả sau: