7.2.9 Sử dụng kiểu enum như thế nào ? (5)

Tất cả các symbols trong enum đều phải là duy nhất mặc dù chúng có thể nhận giá trị giống nhau.

enum sau đây →

là không hợp lệ và sẽ gây ra lỗi biên dịch.


Thêm nữa các symbols trong enum phải là duy nhất trong 1 namespace. 2 kiểu enum khác nhau trong cùng một namespace không được có dùng một symbol

Các enum sau →

là không hợp lệ vì có cùng symbol là “CAT”.


Chúng ta có thể tránh việc xung đột trên bằng cách đưa 1 hoặc cả 2 enum trên vào các class khác nhau. ví dụ như sau →

Chúng ta có thể nói rằng 2 symbol CAT bây giờ tồn tại ở 2 thế giới khác nhau và không liên quan gì đến nhau nữa.