7.2.8 Sử dụng kiểu enum như thế nào ? (4)

Có nhiều hơn 1 symbol của enum có thể nhận cùng một giá trị. Nói cách khác, một vài (thậm chí là tất cả) symbols có thể có cùng giá trị.

Hãy xem ví dụ sau →

symbol A C biểu diễn cùng một giá trị là 1.

Trình biên dịch sẽ không ý kiến gì về điều này.