7.2.7 Sử dụng kiểu enum như thế nào ? (3)

Bất kỳ phần tử nào trong danh sách của kiểu enum đều có thể được theo sau bởi dấu ‘=’ và một biểu thức dẫn đến một giá trị int. Trong trường hợp này, ký hiệu đó sẽ được gán giá trị được chỉ định bởi biểu thức (trong trường hợp này các quy tắc mặc định sẽ bị bỏ qua).

Trong ví dụ ở đây →

enum Symbols biểu diễn các giá trị sau:

ALPHA: -1

BETA: 1

GAMMA: 2