7.1.6 Code toán tử >> (1)

Tiếp theo, chúng ta sẽ code toán tử >> tương ứng với hàm thành viên pop. Lưu ý rằng có một sự khác biệt quan trọng giữa toán tử << ở bài trước và toán tử >> ở bài này.

Chúng ta không thể lưu giá trị được lấy ra từ ngăn xếp vào một literal hoặc một biểu thức. Chúng ta phải đặt nó vào một biến (hoặc chính xác hơn là vào một l-value).

Mặt khác, một tham số truyền bằng giá trị chỉ có thể truyền dữ liệu từ bên ngoài vào trong hàm (không thể truyền dữ liệu theo bất kỳ hướng nào khác) . Nhưng chúng ta cần nhiều hơn thế. Đó là lý do tại sao chúng ta khai báo đối số duy nhất của hàm số là kiểu tham chiếu.

Khai báo của toán tử như sau →