6.3.2 Ghi đè phương thức trong lớp dẫn xuất (2)

Chương trình ví dụ thứ hai sẽ cho thấy một khía cạnh khác của overriding.

Nó ở đây →

Lần này, chúng ta không sử dụng static_cast, nhưng một số các con trỏ được khai báo rõ ràng là con trỏ trỏ đến lớp cha (Pet). Bản thân các lớp sẽ không bị ảnh hưởng. Chúng ta chỉ đơn thuần thay đổi cách mà thức xử lý các con trỏ mà thôi.

Các kết quả dự kiến (và nhận được) gần như giống nhau – chương trình sẽ xuất văn bản sau ra màn hình: