5.4.9 Thành phần static truy cập vào thành phần static

Hãy xem ví dụ sau →

Ví dụ này thể hiện một trường hợp khi một hàm static có tên funS2 gọi một hàm static khác có tên funS1. Một trường hợp như thế này luôn luôn OK, vì cả hai hàm đều có sẵn trong suốt vòng đời của chương trình. Chương trình này sẽ biên dịch thành công và cho ra kết quả sau:

Như vậy chúng ta đã có thể điền vào ô đầu tiên của bảng: