5.4.8 Quan hệ giữa các thành phần static và non-static

Sự cùng tồn tại của cả hai thành phần static và non-static trong một class gây ra một số vấn đề mà chúng ta cần phải xem xét. Chúng ta có thể định nghĩa bốn sự kiện cụ thể khi cả hai loại thành phần tương tác với nhau. Đó là:

  1. Một thành phần static truy cập vào một thành phần static
  2. Một thành phần static truy cập một thành phần non-static
  3. Một thành phần non-static truy cập vào một thành phần static
  4. Một thành phần non-static truy cập vào một thành phần non-static

Để đơn giản hóa mọi thứ, hãy giả sử rằng chúng ta sẽ chỉ đưa ra phân tích cho các thành phần là hàm. Nhưng kết luận sẽ vẫn đúng với biến.

Chúng tôi đã chuẩn bị một bảng để thu thập các kết quả của các thử nghiệm và phần tích. Chúng ta sẽ điền vào từng ô của bảng.