5.4.3 Thể hiện của lớp

Mỗi đối tượng được tạo ra từ một lớp cụ thể được gọi là một thể hiện (instance) của lớp. Từ quan điểm này, mỗi thể hiện của lớp là một cá thể riêng biệt và không liên quan gì đến bất kỳ cá thể nào còn lại.

Tất cả các thành phần của lớp (biến và hàm thành viên) đều nằm bên trong các thể hiện. Chúng ta có thể nói rằng mỗi thể hiện của một lớp là một mẫu riêng biệt của các loài được xác định bởi lớp đó.

Chúng ta cũng có thể nói rằng không có thành phần nào thực sự tồn tại cho đến khi tạo ra trường hợp đầu tiên. Do đó, chúng ta không được sử dụng bất kỳ thành nào phần lớp nào cho đến khi chúng ta tạo ra một đối tượng của lớp đó.

Đoạn code sau →

là sai và sẽ gây ra lỗi biên dịch.