5.4.2 Từ khóa “auto” (2)

Chúng tôi đã sửa đổi source code trong trang trước. Sửa đổi là rất tinh tế – chúng tôi đã thay thế từ khóa auto bằng static.

Các phần khác của code không hề thay đổi nhưng hành vi của nó đã được thay đổi rất nhiều. Biến var được tạo ra và khởi tạo chỉ một lần trong quá trình gọi là “program prologue” và bị hủy sau khi hoàn thành chương trình trong quá trình thực hiện cái gọi là “program epilog”.

Điều này có nghĩa là biến var tồn tại ngay cả khi hàm fun không hoạt động, do đó, giá trị của biến được giữ lại giữa các lời gọi hàm.

Chương trình sau →

sẽ cho ra kết quả như sau: