5.4.12 Thành phần non-static truy cập vào thành phần non-static

Trường hợp còn lại là khá đơn giản. Chúng ta không cần phải phần tích và thử nghiệm để tìm ra câu trả lời sau: Một hàm non-static có thể gọi đến một hàm non-static hay không ?

Vâng, rõ ràng câu trả lời là “luôn luôn có thể”. Chúng ta đã thực hiện điều này rất nhiều lần trong các bài học từ trước tới giờ.

Bây giờ thì bảng quan hệ giữa các thành phần static và thành phần non-static đã được hoàn thiện như sau: