5.4.11 Thành phần non-static truy cập vào thành phần static

Ví dụ thứ 3 →

Ví dụ này đưa ra trường hợp một hàm non-static tên là funN1 gọi đến một hàm static là funS1. Trường hợp như thế này luôn luôn OK. Bởi vì hàm static luôn luôn tồn tại ngay cả khi chưa có đối tượng nào của class được tạo ra.

Chương trình này sẽ biên dịch thành công và khi chạy sẽ output ra màn hình như sau:

Chúng ta điền tiếp vào ô thứ 3 của bảng