4.1.3 Ma trận tam giác

Ưu điểm của các loại mảng này là, không giống các mảng thông thường, mỗi hàng có thể có chiều dài khác nhau. Điều này hữu ích cho các thuật toán mà không cần một mảng toàn bộ để chạy, nhưng chỉ một phần của nó. Nó đề cập cụ thể tới cái gọi là ma trận tam giác.

Chúng ta có thể cấp phát mảng kiểu mảng như thế này →

Code dưới đây quá trình xây dựng, khởi tạo, in và giải phóng một ma trận tam giác →

Hãy nhớ rằng thứ tự giải phóng bộ nhớ là ngược lại với thứ tự cấp phát.