3.4.6 Lời gọi hàm (invocation syntax)

Như chúng ta đã biết, một hàm có thể:

  • Trả về một giá trị khi nó có tên kiểu ở phía trước tên của nó hoặc nó không có tên kiểu ở đó (trong trường hợp này hàm được coi là trả về một giá trị int); một hàm như vậy có kết quả và cũng có thể có hiệu quả
  • Không trả lại gì khi từ khoá void ở trước tên nó; một hàm như vậy không có kết quả và chúng ta có thể mong đợi rằng nó có hiệu quả

Chúng tôi đã đề cập rằng hai loại hàm này khác nhau trong cách sử dụng câu lệnh return, nhưng cũng có một sự khác biệt khác về lời gọi hàm.

Giả sử rằng chúng ta có hai hàm như sau →

Chú ý:
  • VoidFunction chỉ có thể được gọi như sau

VoidFunction(2);

  • NonVoidFunction có thể được gọi theo 2 cách:

value = NonVoidFunction(2);

NonVoidFunction(2);