3.1.2 Khai báo con trỏ

Hãy bắt đầu với một khai báo đơn giản và một vài câu lệnh đơn giản. Chúng ta sẽ gặp một vài toán tử mới. Ngay tại thời điểm khai báo, chúng ta có thể thấy sự khác biệt giữa các kiểu dữ liệu thông thường và các kiểu con trỏ. Hãy xem →

Chúng tôi sử dụng dấu sao (“*”) ở đây theo một cách hoàn toàn mới. Nó không phải là toán tử trong phép nhân. Bạn có thể cảm thấy hơi bối rối bởi điều này, nhưng đừng lo lắng. Tính chất kép của dấu sao sẽ sớm trở nên rõ ràng. Cú pháp của ngôn ngữ C++ đảm bảo rằng bạn sẽ luôn luôn có thể tìm ra ý nghĩa của dấu sao khi nó được sử dụng trong một bối cảnh cụ thể. Khai báo này thiết lập một biến có tên là p. Nó không phải là một biến kiểu int – dấu sao có nghĩa là p là một con trỏ và sẽ được sử dụng để lưu trữ thông tin về vị trí của dữ liệu kiểu int. Các con trỏ luôn được sử dụng để trỏ đến các dữ liệu cụ thể được đề cập ở khai báo.

Ở trong khai báo trên thì p sẽ là một biến kiểu “con trỏ tới kiểu int“.