1.6.6 Câu hỏi: x nhỏ hơn hoặc bằng y ?

Chắc bạn cũng đã đoán được toán tử dùng trong trường hợp này là toán tử nhỏ hơn: < và người anh em non-strict của nó là toán tử nhỏ hơn hoặc bằng: <=.

Hãy xem xét ví dụ đơn giản sau: chúng ta sẽ kiểm tra nếu có nguy cớ bị các anh áo vàng thổi còi trên đường cao tốc không (câu hỏi đầu tiên là strict, câu thứ 2 là non-strict).

CurrentVelocity < 110;

CurrentVelocity <= 110;