1.6.7 Sử dụng câu trả lời như thế nào ?

Chúng ta có thể làm gì với câu trả lời mà computer đưa cho chúng ta ? Well, chúng ta có ít nhất 2 lựa chọn: đầu tiên, chúng ta có thể lưu nó vào biến và sử dụng nó sau. Vậy chúng ta sẽ làm việc đó như thế nào ?

Chúng ta sẽ thử sử dụng một biến tùy ý có kiểu int như sau →

int Answer, Value1, Value2;

Answer = Value1 >= Value2;

Nếu câu trả lời là “true” bởi vì Value1 lớn hơn hoặc bằng Value2, computer sẽ gán giá trị 1 cho Answer. Nếu Value1 nhỏ hơn Value2, giá trị của Answer sẽ là 0.