1.6.5 Câu hỏi: x lớn hơn hoặc bằng y ?

Toán tử “lớn hơn” có một phiên bản đặc biệt, không chặt chẽ (gọi là non-strict) nhưng ký hiệu khác với ký hiệu toán học cổ điển, đó là toán tử >= (lớn hơn hoặc bằng). Chúng là 2 ký hiệu khác nhau, không phải là một. Cả 2 toán tử (strictnon-strict) cũng như 2 toán tử sắp được đề cập ở phần tiếp theo đều là những toán tử 2 ngôi và có độ ưu tiên cao hơn toán tử == và !=.

Ví dụ: Nếu chúng ta muốn biết chúng ta có thể để chiếc mũ ấm ở nhà hay không thì chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi như sau →

CentigradesOutside >= 0.0;