1.6.4 Câu hỏi: x lớn hơn y ?

Nếu bạn muốn biết số lượng cừu màu đen có nhiều hơn số cừu màu trắng hay không thì bạn có thể dùng toán tử > để hỏi như sau →

BlackSheep > WhiteSheep

Câu trả lời “true” là xác nhận; “false” sẽ là phủ nhận.