1.6.3 Câu hỏi: x khác y ?

Để hỏi câu hỏi x khác y hay không thì chúng ta sử dụng toán tử !=. Cũng giống như toán từ ==, nó cũng là toán tử 2 ngôi có cùng độ ưu tiên thấp. Giả sử chúng ta muốn hỏi số ngày còn lại cho đến ngày tận thế có khác 0 hay không →

DayUtilTheEndOfTheWorld != 0

Nếu câu trả lời là “true”, chúng ta vẫn có cơ hổi để đi thăm bạn bè, đi xem ca nhạc, bla bla… Nhưng nếu câu trả lời là “false”…thì thật tồi tệ, chúng ta sắp die rồi.