1.6.2 Câu hỏi: x bằng y không ?

Câu hỏi: hai giá trị có bằng nhau không ?

Để hỏi câu hỏi này trong chương trình, bạn cần sử dụng toán tử == (equal equal)

Nhưng đừng quên sự khác biệt khá quan trọng sau

  • = là một toán tử gán (assignment operator)
  • == là toán tử dùng để hỏi câu hỏi “hai giá trị này có bằng nhau không ?”

Nó là một toán tử 2 ngôi, nó cần 2 tham số. Bây giờ chúng ta cùng đưa ra một số câu hỏi bằng ngôn ngữ C++ và xem câu trả lời sẽ như thế nào.

Ví dụ 1:

2 == 2

Câu hỏi quá tầm thường. Tất nhiên 2 phải bằng 2. Máy tính sẽ trả lời là “đúng”.

Ví dụ 2:

1 == 2

 Lại một câu hỏi tầm thường nữa. Câu trả lời sẽ là “sai”.

Ví dụ 3:

i == 0

Với câu này thì chúng ta không thể trả lời nếu không biết giá trị hiện tại được lưu trong biến i là bao nhiêu. Nếu biến i đã được thay đổi nhiều lần trong quá trình thực thi của chương trình, câu trả lời chỉ có thể được đưa ra bởi máy tính ở run time mà thôi.

Ví dụ 4: Ở đây chúng tôi có một LTV khác đếm số lượng các con cừu đen và trắng một cách riêng biệt và chỉ có thể ngủ thiếp đi khi số cừu đen gấp đôi số cừu trắng. Câu hỏi của chương trình dành cho máy tính sẽ như sau →
BlackSheepCounter == (2 * WhiteSheepCounter)