1.6.1 Hỏi và đáp giữa chương trình và máy tính

Một lập trình viên viết một chương trình và chương trình sẽ hỏi những câu hỏi. Máy tính sẽ thực hiện chương trình và cung cấp các câu trả lời. Chương trình phải có khả năng phản ứng với các câu trả lời mà nó nhận được. Máy tính chỉ biết 2 loại câu trả lời: “yes” và “no” có nghĩa là “đúng” và “sai”. Chương trình sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời từ máy tính đại loại như “Tôi không biết” hoặc “Có thể là có, nhưng tôi không chắc chắn”.

Để đặt câu hỏi, ngôn ngữ C ++ sử dụng một bộ các toán tử rất đặc biệt. Chúng tôi sẽ liệt kê từng cái một, minh hoạ ý nghĩa của chúng trên một số ví dụ đơn giản