1.5.7 Sử dụng giá trị kiểu char như giá trị kiểu int

Trong C++ thì kiểu char là một dạng đặc biệt của kiểu int.

Có nghĩa là:

  • Luôn luôn có thể gán giá trị char cho một biến kiểu int
  • Luôn luôn có thể gán một giá trị int cho một biến kiểu char, nhưng nếu giá trị đó vượt quá 127 (mã kí tự lớn nhất trong bảng mã ASCII) thì bạn có thể bị mất dữ liệu
  • Có thể xử lý dữ liệu kiểu char bằng các toán tử giống như dữ liệu kiểu int

Chúng ta có thể kiểm chứng lại những điều trên bằng một ví dụ đơn giản. Có một điều chúng tôi đã đề cập ở những bài trước đó là khoảng cách giữa kí tự hoa và thường của cùng một chữ cái là 32. Và 32 cũng là mã code của dấu cách. Hãy nhìn vào đoạn code bên dưới →

Sau khi cộng và trừ thì giá trị của Char sẽ quay trở lại giá trị ban đầu của nó (“A”). Bạn có hiểu tại sao không ? Nếu không thì cũng đừng lo. Đọc nốt các ví dụ bên dưới chúng tôi tin bạn sẽ hiểu.

Hãy thử tìm hiểu ý nghĩa của những phép gán bên dưới →

Kết quả sẽ là 97, 97, 97, 65, 65, 65.