1.5.4 Literals

Ok, chúng ta sẽ nói về một thuật ngữ mới: literal.

Literal là một ký hiệu, nó xác định một cách duy nhất giá trị của chính nó. Nghe có vẻ khó hiểu vcđ đúng không. Không sao, hãy đi tiếp xuống bên dưới và nhìn vào các ví dụ, bạn sẽ thấy dễ hiểu hơn.

Chúng ta có một số ví dụ đơn giản sau về literal:

  • Character: không phải là literal; nó là tên biến, nếu nhìn vào nó thì không thể biết được giá trị hiện tại của biến là gì
  • ‘A’: là một literal của kiểu char; Khi bạn nhìn vào nó bạn sẽ biết luôn giá trị của nó
  • 100: là một literal của kiểu int
  • i + 100: đây là kết hợp của tên biến và một literal; nó được gọi là một expression.