1.5.5 Character literals

Nếu bạn tò mò (chắc là có 😁, vì đó là tố chất của một lập trình viên giỏi), chắc chắn bạn sẽ đặt ra câu hỏi: nếu một literal kiểu char được đưa ra dưới dạng ký tự bên trong dấu nháy đơn thì chúng ta sẽ biểu diễn chính dấu nháy đơn như thế nào ? Ngôn ngữ C++ sử dụng một quy ước đặc biệt được mở rộng để dùng cho dấu nháy đơn và một số ký tự khác nữa. Hãy bắt đầu với dấu nháy đơn trước →

Ký tự \ (backslash) đóng vai trò như một escape character bởi vì sử dụng \ chúng ta sẽ thoát khỏi ý nghĩa thông thường của ký tự tiếp theo nó. Trong ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ làm cho dấu nháy đơn thoát ra khỏi vai trò thông thường của nó, dấu nháy đơn này nằm liền sau ký tự \ đơn giản chỉ là ký tự nháy đơn mà thôi.

Charater = ‘\’’;

Bạn cũng có thể sử dụng escape character để escape chính escape character. Chúng tôi biết, nghe có vẻ vớ vẩn nhưng ví dụ bên dưới sẽ làm rõ hơn điều này. Đây là cách chúng ta cần làm để đưa backslash vào một biến char.
Charater = ‘\\’;