1.5.3 Giá trị của kiểu character

Chúng ta sử dụng giá trị của kiểu char trong C++ như thế nào ? Có thể làm việc đó theo 2 cách khác nhau.

Cách 1: Chỉ định ký tự trong dấu nháy đơn.

Charater = ‘A’;

Nếu bạn quên dấu nháy đơn, compiler sẽ báo lỗi ngay.

Xét thêm môt ví dụ nữa, nếu bạn muốn gán dấu hoa thị cho biến, hãy làm như sau

Charater = ‘*’;

Và các ký tự khác cũng tương tự như vậy thôi, không có gì khó cả.

Cách 2:

Ở cách thứ 2 này chúng ta sẽ gán cho biến một giá trị nguyên dương (chính là mã code của ký tự mong muốn). Có nghĩa là phép gán bạn thấy bên dưới đây sẽ đưa ký tự “A” vào biến Character.

Charater = 65;

Cách này thì không được khuyến khích vì vậy bạn nên hạn chế tối đa sử dụng nó. Chắc chắn là bạn sẽ đặt ra câu hỏi tại sao đúng không ?

Ok, đầu tiên là bởi vì con người không đọc được mấy cái mã đó. Giả sử nếu người đọc không biết về mã ASCII thì làm sao biết đc mã “65” có nghĩa gì. Nó có thể là mã code của kí tự nhưng cũng có thể là developer đã dùng nó để lưu số vào mục đích khác thì sao (số lượng cừu chẳng hạn). Thứ hai, có những máy tính sử dụng mã code không phải là ASCII. Ví dụ, rất nhiều máy tính lớn của IBM sử dụng mã EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code), nó rất khác so với ASCII, và nó dựa trên những khái niệm hoàn toàn khác.