1.5.1 Kiểu character

Từ đầu tới giờ chúng ta coi ngôn ngữ C++ (và bản thân cái máy vi tính) là 1 công cụ để thực hiện tính toán trên các con số. Tuy nhiên như thế là chưa đủ, máy vi tính còn được sử dụng để xử lý text nữa.

Chúng ta có thể định nghĩa một “word” là một chuỗi các kí tự (chữ cái, số, dấu chấm câu…). Chúng ta đã xử lý các chuỗi như vậy trong bài học đầu tiên khi chúng ta sử dụng cout để viết một số văn bản lên màn hình máy tính.

Tuy nhiên, bây giờ chúng ta tạm quên chuỗi chứa nhiều kí tự đi và tập trung vào các kí tự riêng lẻ. Chúng ta sẽ quay lại với vấn đề xử lý chuỗi khi bắt đầu làm việc với mảng (array), bởi vì trong ngôn ngữ C++ thì tất cả các chuỗi kí tự đều được coi như array.

Để lưu trữ và xử lý các kí tự, C++ cũng cấp một kiểu dữ liệu đặc biệt. Nó được gọi là char – viết tắt của “character”.

Khai báo một biến để chứa kí tự đơn thì sẽ kiểu kiểu như sau:

char Character;

Bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về việc máy vi tính lưu trữ các kí tự như thế nào.