1.4.19 Toán tử rút gọn

Khi đàn cừu có rất nhiều con thì chúng ta thường sẽ đếm kiểu như sau

Trong C++ có một cách viết ngắn gọn để biểu diễn các biểu thức kiểu như vậy. Chúng ta có thể viết như sau →

Chúng tôi sẽ mô tả một cách tổng quát các toán tử này như sau. Nếu op là một toán tử 2 ngôi (đây là một điều kiện rất quan trọng!) và toán tử đó được sử dụng trong bối cảnh sau:

variable = variable op expression;

Thì nó có thể biểu diễn đơn giản hơn như sau:

variable op = expression;

Hãy xem các ví dụ dưới đâu bạn sẽ hiểu ngay →