1.4.7 Trừ

Toán tử trừ là dấu –, tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý là toán tử này còn có một ý nghĩa khác là đổi dấu của một số.

Đây chính là thời điểm hợp lý để phân biệt giữa toán tử 1 ngôi và toán tử 2 ngôi (trong C++ còn có toán tử ba ngôi nhưng chúng ta sẽ nói về nó sau cho đỡ loạn).

Như thường lệ chúng ta là xem chương trình bên dưới – bạn chắc chắn đã có kết quả phải không ? k sẽ bằng -100, còn z sẽ bằng 0.0.