1.4.6 Cộng

Toán tử cộng là dấu +, hầu hết chúng ta đã biết từ lúc học toán. Hãy xem chương trình dưới đây – chắc bạn cũng đã tự tính được, k bằng 102 còn z bằng 1.02.