1.4.8 Trừ 1 ngôi

Toán tử trừ cần 2 tham số: tham số bên trái (số để trừ) và tham số bên phải (số bị trừ).

Vì lý do này, toán tử trừ được coi như là một trong những toán tử 2 ngôi (cũng giống như toán tử cộng, nhân và chia). Nhưng toán tử trừ cũng có thể được sử dụng theo một cách khác, hãy xem đoạn code sau →

Có lẽ bạn cũng đã nhìn ra kết quả, biến j sẽ được gán giá trị là 100. Trong trường hợp này chúng tôi đã sử dụng toán tử trừ như một toán tử một ngôi – nó chỉ cần một tham số mà thôi.