1.4.18 Toán tử pre- và post- (Độ ưu tiên)

Độ ưu tiên của các toán tử pre-, post- là khá cao. Cao hơn các toán tử * / % Bảng độ ưu tiên các toán tử bây giờ sẽ như sau →