1.4.17 Toán tử pre- và post- (2)

Hãy xem đoạn code bên dưới từ từ và cẩn thận →

Hãy xem quá trình thực hiện của đoạn code này từng bước 1

  1. Biến i được gán giá trị 4;
  2. Chúng ta lấy giá trị gốc của i (4), nhân nó với 2, gán kết quả (8) vào biến j và cuối cùng tăng giá trị biến i thêm 1 đơn vị (bây giờ i có giá trị 5);
  3. Giảm giá trị j một đơn vi (j = 7), lấy giá trị của j lúc này nhân với 2, và kết quả (14) được gán cho i.