1.4.14 Dấu ngoặc đơn

Tất nhiên, chúng ta luôn luôn có thể sử dụng dấu ngoặc đơn, nó có thể thay đổi thứ tự tính toán. Theo nguyên tắc số học, biểu thức phụ trọng dấu ngoặc đơn luôn luôn được thực hiện trước.

Bạn có thể sử dụng nhiều dấu ngoặc đơn nếu cần thiết, và chúng ta thường dùng chúng để làm cho biểu thức dễ đọc hơn, ngay cả khi chúng không làm thay đổi thứ tự của toán tử.

Đây là một ví dụ về một biểu thức sử dụng nhiều dấu ngoặc đơn →

Bây giờ hãy cố gắng tính kết quả của l.

Vâng, kết quả là 10. Done.