1.4.15 Toán tử (tiếp)

Trong phần này chúng ta sẽ nói về một số toán tử trong C++ mà bạn sẽ không thấy nó trong toán học.

Một trong số chúng thường được sử dụng để tăng giá trị của một biến thêm 1 đơn vị. Việc tăng một đơn vị cho biến thường được dùng khi chúng ta đếm một cái gì đó (ví dụ đếm cừu chẳng hạn). Hãy xem trích đoạn code sau:

Mỗi khi có con cừu chạy qua thì chúng ta phải tăng biến đếm thêm 1 đơn vị như sau:

Những việc tương tự như vậy xuất hiện rất thường xuyên trong những chương trình. Vì vậy mà người phát triển ngôn ngữ C++ đã đưa ra một tập các toán tử đặc biệt cho những hành động này. Một trong số đó là toán tử ++, bạn cũng có thể tăng giá trị của biến thêm một đơn vị bằng cách sử dụng toán tử ++ như sau:


Tương tự, bạn cũng có thể giảm giá trị của biến đi 1 đơn vị. Ví dụ, nếu chúng ta cảm thấy khó khăn để có thể đợi đến kì nghỉ thì trong thâm tâm chúng ta sẽ thực hiện việc sau đây vào mỗi buổi sáng: Chúng ta có thể viết theo cách ngắn gọn hơn:
Bây giờ là lúc giới thiệu đến các bạn 2 khái niệm mới
  • Dấu ++ được gọi là increment
  • Dấu – – được gọi là decrement
Chúng tôi đã giới thiệu với bạn toán tử ++ và – – đi sau một biến (postfix operators). Tuy nhiên, cả 2 toán tử đều có thể đặt trước 1 biến (prefix operators) như sau:
++SheepCounter; – -DaysUntilHoliday;
Kết quả cuối cùng của biến là hoàn toàn giống nhau: SheepCounter sẽ tăng thêm 1, DaysUntilHoliday sẽ giảm 1. Tuy nhiên cũng có một khác biệt đáng kể, chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này ở phần tiếp theo.