1.4.10 Phần dư

Toán tử lấy phần dư khá đặc biệt , nó không giống những toán tử số học bình thường. Trong ngôn ngữ C++ thì nó được biểu diễn bằng dấu phần trăm (%). Nó là một toán tử 2 ngôi và thực hiện  phép toán môdun nên 2 tham số của nó không được là số float (đừng quên điều đó)

Hãy xem ví dụ sau →

Giá trị của k sẽ là 3 (vì 2 * 5 + 3 = 13).

Và một điều nữa bạn cần phải nhớ: bạn không thể tính phần dư nếu tham số bên phải bằng 0. Bạn có đoán ra tại sao không ?

Chắc bạn vẫn nhớ những gì chúng ta đã nói về việc chia cho 0. Vì chia cho 0 sẽ dẫn đến những hậu quả không thể lường trước nên phép chia lấy dư cho 0 cũng vậy thôi.