1.4.11 Độ ưu tiên

Từ đầu tới giờ chúng ta đã đối xử với mỗi toán tử với điều kiện là nó không có kết nối nào với toán tử khác. Tuy nhiên chúng ta thường có nhiều hơn một toán tử trong một biểu thức và điều đó khiến mọi thứ trở nên phức tạp một cách nhanh chóng. Bây giờ chúng ta hãy phân tích biểu thức sau:

        2 + 3 * 5

Ngay ở từ khi đi học chúng ta đã biết rằng phép nhân phải được thực hiện trước phép cộng. Có lẽ bạn cũng nhớ điều đó, và trong trường hợp này chúng ta phải nhân 3 với 5, giữ kết quả là 15 vào bộ nhớ và cộng thêm 2. Kết quả cuối cùng sẽ là 17.

Việc một số toán tử thực hiện trước các toán tử khác được gọi là hệ thống độ ưu tiên. Ngôn ngữ C++ định nghĩa chính xác độ ưu tiên của các toán tử và các toán tử có độ ưu tiên cao hơn sẽ được thực hiện trước toán tử có độ ưu tiên thấp hơn. Do đó nếu chúng ta biết tằng toán tử * có độ ưu tiên cao hơn toán tử +, chúng ta sẽ dễ dàng tưởng tượng ra kết quả cuối cùng.