1.2.6 Bắt đầu với chương trình đầu tiên của bạn (6)

Bây giờ chúng ta đã sẽ đi đến phần cuối của chương trình. Chỉ còn lại một dòng trong chương trình, đó là :

return 0;

Đây là một câu lệnh khác (bên cạnh lời gọi hàm) của ngôn ngữ C++. Tên của nó chỉ là “trả về” (return) và đó là những gì nó làm. Khi bạn thực thiện return ở đâu đó trong một function, function này sẽ ngay lập tức kết thúc xử lý.

Số 0 đằng sau return là một kết quả của function main. Đó là cách mà chương trình của bạn nói với hệ điều hành rằng: Tôi đã là những gì phải làm, không có gì cản trở tôi làm việc đó, mọi thứ đều ổn.

Nếu bạn viết như sau:

return 1;

điều đó có nghĩa là đã có cái gì đó không ổn xảy ra, nó không cho phép chương trình của bạn thực hiện thành công và hệ điều hành có thể sử dụng thông tin đó để đưa ra xử lý thích hợp.

Đó là tất cả ? Yeb, đúng vậy ! Hãy nhìn lại chương trình của chúng ta một lần nữa từng bước một:

  • chúng ta đưa ra function có tên là main trong chương trình – nó sẽ được thực hiện khi chương trình bắt đầu;
  • chúng ta sử dụng phần tử cout bên trong function main – nó sẽ hiển thị text lên màn hình;
  • chương trình kết thúc ngay lạp tức sau khi hiển thị text, chỉ ra rằng mọi thứ chúng ta mong muốn đã đạt được.