Remote development trên Visual Code (VS Code)

Giả sử bạn có một con server cấu hình mạnh để build code và bạn không muốn mỗi lần modify source code ở local lại phải copy lên server để build thì Remote developement thông qua SSH là một chiêu thức rất tuyệt vời để bạn áp dụng trong tình huống này. Bạn sẽ dùng Visual Code để modify trực tiếp code trên server, dùng terminal ngay trên Visual Code để thao tác build source, push source code lên Git server.


Setup trên Server (Giả định là dùng Ubuntu 16.04 64 bit)

Trên server cần phải cài ssh-server. Dùng command line để install như bằng lệnh sau →

Setup trên Local (Giả định là dùng Windows 10)

1. Cài OpenSSH Client

Làm theo hướng dẫn ở link sau: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/openssh/openssh_install_firstuse

2. Download và install Visual Code

3. Cài “Remote Development” extension cho Visual Code

Trên VS code vào phần Extensions (Ctrl + Shift + X). Search “Remote Development” và install

4. Sử dụng terminal trên VS code đăng nhập vào server qua ssh

Trên VS code, vào View > Terminal. Cửa sổ Terminal của VS Code sẽ hiển thị ở nửa dưới của VS Code như sau Gõ lệnh để login vào server, ví dụ (trong đó tuanpm3 là account, 100.216.249.30 là địa chỉ IP của server, bạn cần thay các thông tin này bằng thông tin của bạn) → sau đó nhập password để đăng nhập.

5. Connect vào server từ VS Code

Sau khi đã đăng nhập thành công từ terminal. Trên VS Code bấm F1, gõ lệnh để add server, ví dụ →

VS code sẽ yêu cầu chỉ định file SSH config. Bạn hãy chọn C:\Users\<windows_user>\.ssh\config. (Ví dụ C:\Users\Admin\.ssh\config)

Sau khi add server thành công, lại F1 và gõ lệnh ssh để connect Lúc này bạn sẽ được yêu cầu nhập password, hãy nhập password dùng để đăng nhập server.

6. Tạo workspace

Sau khi connect thành công vào server. Chọn File > Add Folder to Workspace … Chọn folder trên Server mà bạn muốn add vào Workspace →

Sau khi add xong, cấu trúc folder tree trên của folder trên server mà bạn vừa add sẽ hiển thị ở panel bên trái của VS Code cho phép bạn nhanh chóng access, và modify source code trên server. Bạn cũng có thể dùng terminal của VS Code để grep code bằng server cực kì tiện dụng luôn.

— Phạm Minh Tuấn (Shun) —