7.1.4 Code toán tử << (1)

Đầu tiên, chúng ta sẽ định nghĩa một operator function cho toán tử “<<” (coi như là bộ mặt mới của hàm thành viên push).

Chúng ta sẽ thêm một khai báo phương thức mới vào file header – nó như thế này →

Chú ý: toán tử này phải chấp nhận các kiểu khác nhau của các tham số của nó:

  • biến, ví dụ:

stack << VAR;

  • biểu thức, ví dụ:

stack << 2 * VAR;

  • literal (chữ, số), ví dụ:

stack << 2;

  • và các kiểu dữ liệu khác

điều này có nghĩa là tham số tương ứng của operator function phải được truyền bằng giá trị

Good. Có vẻ khá đơn giản