7.1.13 Code toán tử chỉ mục cho stack (2)

Đây là định nghĩa của toán tử →

Chú ý cách tìm phần tử đích và cách tính toán vị trí của nó trong ngăn xếp.


Hàm main được update như sau →

Chương trình chạy ra kết quả như sau: