7.1.10 Cải tiến toán tử >>

Chúng ta sẽ cải tiến toán tử >> tương tự như cách đã làm với toán tử <<. Khai báo toán tử →
Định nghĩa lại toán tử →
Update lại hàm main để test → Bạn nên biên dịch và chạy thử chương trình.