7.1.1 Nhắc lại về toán tử (1)

Toán tử là một ký hiệu được thiết kế để hoạt động trên dữ liệu. Ngôn ngữ C++ có rất nhiều các toán tử khác nhau hoạt động trên nhiều loại dữ liệu khác nhau. Có những toán tử khá tổng quát, một số khác thì khá đặc thù. Có những toán tử trong số đó được viết như một biểu tượng, một số thì là di-graphs hoặc thậm chí tri- graphs, và số còn lại là các từ khoá khác.

Tất cả các toán tử của ngôn ngữ C++ được chia thành nhiều nhóm và có nhiều cách để chúng ta phân loại phân loại chúng.


Một trong những cách phân loại là dựa trên số lượng đối số. Chúng ta biết rằng có:

  • toán tử đơn phân: unary operators
  • toán tử nhị phân: binary operators
  • các toán tử tam phân: ternary operators (chỉ có một toán tử tam phân trong ngôn ngữ C++)

Một số toán tử có thể thuộc về nhiều nhóm trên tùy thuộc vào ngữ cảnh chúng được sử dụng, ví dụ: “+” và “&” … có thể hoạt động như là các toán tử đơn phân và nhị phân.


Một cách phân loại khác là dựa vào vị trí của toán tử. Chúng ta có:

  • toán tử tiền tố (được đặt trước đối số của chúng): prefix operators
  • toán tử hậu tố (được đặt sau đối số của chúng):  postfix operators
  • toán tử trung tố (đặt giữa các đối số của chúng): infix operators