6.7.3 Một số quy tắc về lớp bạn

Có một số quy tắc bổ sung cần được xem xét:
  • một lớp có thể là bạn của nhiều lớp khác
  • một lớp có thể có nhiều bạn
  • bạn của bạn thì chưa chắc đã là bạn
  • tình bạn không có tính thừa kế – phân lớp (hay lớp con) có tình bạn riêng của nó, nó không kế thừa tình bạn từ lớp dẫn xuất (hay lớp cha)
Xem xét ví dụ sau → Kết quả của chương trình sẽ là: