6.7.1 Tình bạn trong C++

Trong thực tế, bạn bè khác với những người khác là họ có quyền truy cập vào nhiều khía cạnh trong thế giới riêng tư của chúng ta. Họ có thể biết bí mật, cảm xúc, mật khẩu tài khoản email hoặc thậm chí mã PIN thẻ tín dụng của chúng ta. Điều này là bởi vì chúng ta tin tưởng họ.

Trước đến giờ, chúng ta đã xem các class là những sinh vật rất thận trọng và đa nghi 😆. Chúng có nhiều thứ riêng tư mà bên ngoài không thể truy cập được.

Tuy nhiên các class cũng có thể có bạn bè. Chúng ta sẽ nói về điều đó ngay bây giờ.

Bạn của lớp có thể là:

  • một lớp (nó được gọi là lớp bạn – friend class)
  • một hàm (gọi là hàm bạn – friend function)

Một người bạn (lớp hoặc hàm) của một class có thể truy cập các thành phần ẩn của class đó. Bạn bè được phép truy cập hoặc sử dụng các thành phần private protected của lớp (thành phần public thì đương nhiên là truy cập được vì đã là public thì bất cứ ai cũng có thể truy cập).