6.6.10 Biến hằng của class

Biến thành viên của một lớp có thể được khai báo là const.

Khai báo như vậy có nghĩa là biến đó không thể thay đổi trong suốt cuộc đời của đối tượng. Tuy nhiên, các đối tượng khác nhau có thể có các biến này được gán các giá trị khác nhau. Chúng ta có thể nói rằng sự không đổi của biến chỉ giới hạn trong phạm vi của một đối tượng.

Một biến thành viên const của lớp phải được khởi tạo bên trong một danh sách khởi tạo bên trong bất kỳ constructor nào của lớp đó.

Hãy xem khai báo lớp như sau →

Các constructor khởi tạo trường const với các giá trị khác nhau và tất cả các khởi tạo đó đều là hợp lệ.

Các đoạn mã sau, nếu được chèn vào bên trong phần public của Class sẽ là không hợp lệ →